Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Informácia pre voliča
Ochrana osobných údajov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Informačná povinnosť
pdf Informačná povinnosť škola
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. 11. 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Informácie pre voliča
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov
docx Výsledky volieb v obci Lieskovec
Pečať Rozvoja obcí a miest
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Pečať Rozvoja obcí a miest
pdf Protokol - pečať rozvoja obce
Spoločný územný plán obce Lieskovec, Myslina, Závadka
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Spoločný územný plán
pdf Spoločný územný plán obce Lieskovec, Myslina, Závadka-oznámenie
pdf Oznámenie o strategickom dokumente
pdf Oznámenie o prerokovaní zadania SÚP obce
pdf Oznámenie o prerokovaní zadania SÚP obce
pdf Zadanie pre vypracovanie spoločného ÚP obce
pdf Návrh ÚPO Lieskovec širšie vzťahy
pdf Návrh ÚPO - záujmové územie
pdf Návrh ÚPO - komplexný výkres a doprava
pdf Návrh ÚPO - vodné hospodárstvo
pdf Návrh ÚPO - energetika
pdf Návrh ÚPO - Záber PP a LP
pdf Návrh ÚPO - Ochrana prírody
pdf Návrh ÚPO - Textová časť
pdf Návrh ÚPO - Záväzná časť
pdf Návrh ÚPO - Vyhodnotenie záberu
doc Oznámenie - verejnosť
docx Oznámenie - organizácie
Zo života obce
oznamy, pozvánky
pdf Zber odpadu v lese
docx Dotazník pre PHSR:http://www.survio.com/survey/d/U0O2T3P3I2V9M1K2Z
html http://www.survio.com/survey/d/U0O2T3P3I2V9M1K2Z
pdf Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce
docx Oznámenie
docx pozvánka
doc výberové konanie MŠ
docx Športový deň 2017
pdf Zájazd do Maďarska
docx Pozvánka na Mikuláša
pdf Oznámenie o začatí konania
pdf Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2018
pdf Prerušenie dodávky elektriny
pdf Dobrovoľná vojenská príprava - ponuka
pdf Zmeny v cestovnom poriadku od 1. 4. 2018
odt športový deň 2018
pdf Zájazd do Maďarska
Čestný občan obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx čestný občan obce
Voľby do NR SR
Informácie pre voličov
pdf Informácie pre voličov
docx VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Poučenie k voľbám do NR SR 2016 - poštou
pdf Informácia pre voličov vo volebnej miestnosti
docx Výsledky hlasovania - voľby do NR SR 5. 3. 2016
Všeobecné dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Harmonogram zberu komunálneho odpadu - rok 2014
pdf športový deň obce
pdf Žiadosť o výrub stromov PSBU
doc výrub stromo v oznámenie o začatí konania
JPG Vyhlásenie kandidatúry
JPG Vyhlásenie kandidatúry
pdf oznámenie pre vlastníkov družstevných podielových listov
docx Poďakovanie
pdf Komunálne voľby
pdf Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pdf Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán PSK"
odt Športový deň obce 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
jpg Odovzdanie hasičského vozidla 22. 11. 2015
pdf Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami. Verejnosť môže nahliadnuť do dokumentu na Obecnom úrade v Lieskovci v úradných hodinách do 23.12.2015 vrátane
pdf Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2016
docx Zámer prevodu majetku obce
pdf Cenník VVS od 1.1.2017
jpg Triedenie odpadu
pdf Zverejnenie zámeru predaja majetku obce
pdf Oznámenie o uložení zásielky
pdf Informácia pre deti a mladých dospelých
pdf Oznámenie o uložení zásielky
docx Oznámenie o uložení zásielky
pdf Oznámenie o uložení zásielky
pdf Revízie odberných plynových zariadení - oznam